Ordliste

Almindelige forsikringsvilkår

Et forsikringstilbud hvor dine helbredsforhold ikke har betydning for forsikringsrisikoen.

Forsikringspræmie

Den pris forsikringsselskabet tager for forsikringen.

Helbredsattest

En attest der udfyldes af egen læge med oplysninger om dine nuværende og tidligere sygdomme. Der foretages samtidig en helbredsundersøgelse.

Helbredserklæring

En erklæring som du udfylder med oplysninger om nuværende og tidligere sygdomme og symptomer, når du søger om en forsikring.

Helbredsprofil

En helhedsbeskrivelse af dit helbred.

Klausul

En undtagelse i forsikringsdækningen for visse helbredsforhold. Fx knæet.

Lægekomité

Helbred & Forsikrings speciallæger og forsikringsspecialister der udfører den helbredsmæssige risikovurdering.

Opsættelse

Når en forsikring ikke kan tegnes her og nu fordi visse helbredsforhold ikke er helt stabile. Derfor udskydes forsikringen.

Personforsikring

En fælles betegnelse for livs-, pensions-, ulykkes- og sygeforsikringer.

Prognose

En forudsigelse af en fremtidig udviking ud fra statistiske undersøgelser.

Prædiktive genetiske tests

En undersøgelse på arvemassen, som fortæller noget om sandsynlighed for sygdom i fremtiden.

Risikovurdering

En statistisk og lægelig vurdering af risikoen for at blive syg og/eller at få nedsat levetid.

Samtykkeerklæring

En underskrevet erklæring hvor du giver forsikringsselskabet tilladelse til, at der kan indhentes og videregives oplysninger om dit helbred.

Særlige forsikringsvilkår

Et forsikringstilbud hvor der tages forbehold for et eller flere forhold omkring dit helbred der har betydning for forsikringsrisikoen.