Retningslinjer

Helbred & Forsikring udarbejder retningslinjer for risikovurdering af helbredsforhold. Retningslinjerne anvendes af forsikringsselskaberne til at foretage en vurdering af de afgivne helbredsoplysninger.

Retningslinjerne for risikovurdering er vejledende for selskaberne, og selskabernes lægelige konsulenter anvender retningslinjerne til at vurdere, hvilke helbredsforhold, der kan have betydning for erhvervsevnen og/eller levetiden.

Retningslinjerne er baseret på statistiske helbreds- og levetidsanalyser fra vores register og forskningsdatabase. Databasen indeholder helbredsoplysninger, der strækker sig over 1,8 millioner observationsår.

Analyse og statistik

Analyserne sammenholdes med indsamlet (peer reviewed) sundhedsvidenskabelig information, der i videst mulig omfang er evidensbaseret.

På baggrund af medicinsk litteratur og egne registerdata beregnes levetid og erhvervsevne i forhold til helbredsfaktorer. Analyserne og resultaterne sikrer, at den individuelle vurdering af den enkeltes helbredsforhold bliver så ensartet og objektiv som mulig.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med relevante lægelige specialister og ajourføres løbende ud fra den nyeste medicinske viden og opdaterede registeranalyser.

Da Helbred & Forsikring rådgiver og uddanner forsikringsbranchen i helbredsmæssige forhold sørger vi også for, at de er opdateret omkring udviklingen i lægevidenskaben og befolkningens generelle helbredstilstand.